ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2560 / 12:36:22  
พาณิชย์ลำพูนติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลปกติ เรียบร้อยดี
พาณิชย์ลำพูนติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลปกติ เรียบร้อยดี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 6.3 หลังพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดย นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามสถานการณ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านธิ ของจังหวัดลำพูน อย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ตรวจสอบปริมาณสินค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้พอเพียงกับความต้องการของผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าไม่ให้ราคาสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ สูงเกินสมควร และป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ผิดเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หากพบร้านค้าใดกระทำความผิด สำนักงานฯ จะตัดสิทธิ์ออกจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทันที ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศไว้ ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า และดูแลค่าครองชีพประชาชน ในทุกอำเภออย่างใกล้ชิดเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเอื้ออำนวยต่อการลงทุน และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ซึ่งสำนักงานฯ พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่ ภาพรวมยังคงด้วยความเรียบร้อย ไม่พบความผิดปกติใดๆ โดยในเดือนสิงหาคม 2560 จังหวัดลำพูน มีผลการเก็บภาษี ทั้งสิ้นจำนวน 57.523 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำให้ร้านค้าทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจน ให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชนให้การเลือกซื้อสินค้า หากประชาชนพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าผิดประเภท หรือนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสด สามารถแจ้งได้ ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-1184 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 824

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738